Innovative Splashbacks - Acrylic Splashbacks with Australian Made logo

Innovative Splashbacks - Acrylic Splashbacks with Australian Made logo from Innovative Splashbacks

By: Innovative Splashbacks  31-Mar-2015
Keywords: Kitchen Construction, Glass Splashbacks, Splash Backs

Painted and printed acrylic splashbacks - Innovative Splashbacks are now the only ones in Australia with the Australian Made logo as of 25th March 2015.

Keywords: Acrylic Splashbacks, Bathroom Splashbacks, Glass Splashbacks, Kitchen Construction, Kitchen Splashbacks, Kitchens & Bathrooms, Splash Backs

Other products and services from Innovative Splashbacks

7 Tips When Choosing Acrylic Splashbacks from Innovative Splashbacks thumbnail
19-Mar-2015

7 Tips When Choosing Acrylic Splashbacks

7 Tips When Choosing ACrylic Splashbacks assists you because not all acrylic/polymer splashbacks are the same!


Innovative Splashbacks - Acrylic Splashbacks from Innovative Splashbacks thumbnail
19-Mar-2015

Innovative Splashbacks - Acrylic Splashbacks

Acrylic Splashbacks that look exactly like glass.