Stone set detailed silver pendant

Stone set detailed silver pendant from Diane Southwell Jewellery

By: Diane Southwell Jewellery  16-Oct-2012
Keywords: Private Tuition, Jewellery Tuition

Sterling silver hand wrought stone set pendant.

Keywords: Jewellery Tuition, Private Tuition,